UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31

Sygn. akt III SW 46/04

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:

Przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego: Walerian Sanetra,

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Herbert Szurgacz, Maria Tyszel, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel,

Protokolanci: Eliza Maniewska, Marcin Wilczyński

z udziałem zastępcy Prokuratora Generalnego Karola Napierskiego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 9 listopada 2004 r., biorąc pod uwagę, że:

1. podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.),

2. ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 28 września 2004 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów oraz uznając, że Państwowa Komisja Wyborcza przy wykonaniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2004 r., sygn. akt III SW 42/04, przyjmującego zasadność skargi Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna na odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu tego Komitetu, słusznie zastosowała odpowiednio przepisy art. 98 ust. 4 zdanie drugie, art. 102 ust. 1 i ust. 4 zdanie czwarte, art. 103 ust. 2 i art. 143 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, skutkiem czego nastąpiło przesunięcie terminu zgłoszenia kandydata na senatora przez ten Komitet Wyborczy,

3. do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

4. zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o podjęcie uchwały, że wybory są ważne,

5. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o stwierdzenie ważności wyborów,

na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.)

stwierdza ważność

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31, których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 2089).

Przewodniczący: Walerian Sanetra

Prezes Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski, Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Herbert Szurgacz, Maria Tyszel, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel