UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29

Sygn. akt III SW 49/04

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego Walerian Sanetra

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Teresa Flemming-Kulesza, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Maria Tyszel, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel

Sędzia Sądu Administracyjnego: Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Protokolanci: Eliza Maniewska, Wioletta Jędrychowska

z udziałem zastępcy Prokuratora Generalnego Karola Napierskiego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 6 stycznia 2005 r., biorąc pod uwagę, iż:

1) podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.),

2) ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 6 grudnia 2004 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,

3) do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

4) Prokurator Generalny wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów,

5) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o stwierdzenie ważności wyborów,

na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.)

stwierdza ważność

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29, których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2555).

Przewodniczący: Walerian Sanetra

Prezes Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Teresa Flemming-Kulesza, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski, Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Maria Tyszel, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel

Sędzia Sądu Administracyjnego: Małgorzata Wrębiakowska-Marzec