UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33

Sygn. akt III SW 1/07

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:

Przewodniczący Prezes Sądu Najwyższego Walerian Sanetra,

sędziowie Sądu Najwyższego:
Krystyna Bednarczyk,
Teresa Flemming-Kulesza,
Katarzyna Gonera,
Zbigniew Hajn,
Józef Iwulski,
Roman Kuczyński,
Jerzy Kuźniar (sprawozdawca),
Zbigniew Myszka,
Herbert Szurgacz,
Małgorzata Wrębiakowska-Marzec,
Andrzej Wróbel,

protokolanci: Eliza Maniewska, Magdalena Rączka,

z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Przemysława Piątka i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 21 marca 2007 r., biorąc pod uwagę, iż:

1. podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.),

2. ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 13 lutego 2007 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,

3. do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

4.  Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów,

5. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o stwierdzenie, że wybór senatora jest ważny,

na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.)

stwierdza ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33, których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 105).