UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36

Sygn. akt III SW 1/05

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Najwyższego: Teresa Flemming-Kulesza

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Herbert Szurgacz, Maria Tyszel, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel,

Sędzia Sądu Apelacyjnego: Małgorzata Wrębiakowska-Marzec,

Protokolanci: Eliza Maniewska, Paweł Nowacki

z udziałem zastępcy Prokuratora Generalnego Karola Napierskiego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 2 marca 2005 r., biorąc pod uwagę, iż:

1. podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.),

2. ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 25 stycznia 2005 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,

3. do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

4. Prokurator Generalny wniósł o uznanie ważności wyborów,

5. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o stwierdzenie, że wybory były ważne,

na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.)

stwierdza ważność

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36, których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 110).

Przewodniczący: Teresa Flemming-Kulesza

Sędzia Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn, Kazimierz Jaśkowski, Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Herbert Szurgacz, Maria Tyszel, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel

Sędzia Sądu Apelacyjnego: Małgorzata Wrębiakowska-Marzec