UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1

Sygn. akt III SW 40/04

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego Walerian Sanetra,

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Teresa Flemming-Kulesza, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Herbert Szurgacz, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel,

Protokolanci: Eliza Maniewska, Magdalena Rączka

z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Ryszarda Stefańskiego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 13 września 2004 r., biorąc pod uwagę, iż:

1) podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.),

2) ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 13 lipca 2004 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,

3) do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

4) Prokurator Generalny wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów,

5) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o stwierdzenie ważności wyborów,

na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.)

stwierdza ważność

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1, których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1713).

Przewodniczący: Walerian Sanetra

Prezes Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Najwyższego: Krystyna Bednarczyk, Teresa Flemming-Kulesza, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Andrzej Kijowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Herbert Szurgacz, Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski, Andrzej Wróbel