UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Rady Polityki Pieniężnej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (M. P. Nr 7, poz. 159 i Nr 29, poz. 409 oraz z 2000 r. Nr 10, poz. 193).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej: J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak, M. Pietrewicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

Załącznik do uchwały Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31 marca 2004 r. (poz. 290)

REGULAMIN RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.