UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2005

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2005.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.