UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się założenia polityki pieniężnej na rok 2014, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.