UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się założenia polityki pieniężnej na rok 2005, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


Członkowie Rady Polityki Pieniężnej: J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak, M. Pieterwicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna


Załącznik do uchwały Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2004 r. (poz. 777)

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2005