UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się założenia polityki pieniężnej na rok 2007, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, D. Filar,
S. Nieckarz, M. Noga,
S. Owsiak, M. Pietrewicz,
A. Stawiński, H. Wasilewska-Trenkner,
A. Wojtyna