UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2006

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, D. Filar,
S. Nieckarz, M. Noga,
S. Owsiak, M. Pietrewicz,
A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner,
A. Wojtyna