UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 (M. P. Nr 74, poz. 669) w rozdziale 3 „Instrumenty polityki pieniężnej” po tytule „Operacje depozytowo-kredytowe” dodaje się tytuł „Swapy walutowe” oraz następującą treść:

„W celu zarządzania płynnością sektora bankowego NBP może przeprowadzać swapy walutowe. W ramach swapa walutowego NBP kupuje (lub sprzedaje) złote za walutę obcą na rynku kasowym i jednocześnie odsprzedaje (lub odkupuje) je, w ramach transakcji terminowej, w określonej dacie.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317.