UCHWAŁA Nr 96 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 26 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013 (M. R Nr 14, poz. 177) w § 2 w ust. 1 po wyrazach

„Na realizację projektów objętych pomocą publiczną” dodaje się przecinek i wyrazy „realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.