UCHWAŁA Nr 95 RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się harmonogram zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Ustanawia się następujące kierunki realizacji Programu:

1) na rok 2007:

a) zwiększenie o 50 mln zł, ze 150 mln zł w roku 2006 do 200 mln zł, środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu, w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie,

b) umożliwienie wojewodom przeznaczenia 20 % środków przyznanych województwu na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków,

c) podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie liczby wydawanych posiłków w postaci bułki/kanapki i gorącego napoju na rzecz zwiększenia liczby wydawanych posiłków gorących;

2) na rok 2008:

a) zwiększenie o 50 mln zł, z 200 mln zł w roku 2007 do 250 mln zł, środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu, w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie,

b) podejmowanie działań mających na celu zwiększanie liczby wydawanych posiłków gorących, w tym w formie pełnego obiadu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.