UCHWAŁA Nr 95 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5071 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO006, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 996 053 121 euro, w tym 36 432 854 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 616 447 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 29 listopada 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r., wynosi odpowiednio 4 307 929 748,33 zł, w tym 157 572 093,55 zł i 37 266 133,28 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nrK(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)  Rozwój infrastruktury technicznej;

2)  Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska;

3)  Rozwój infrastruktury społecznej;

4)  Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;

5)  Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;

6)  Wsparcie rozwoju turystyki;

7)  Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy;

8)  Pomoc techniczna.

§ 2.1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 53 836 326 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 241 778 940,07 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.

1a. 3) Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 2 924 672,43 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonych do RPO projektów: „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu” w kwocie 1 243 874,41 zł oraz „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” w kwocie 1 680 798,02 zł.

2. 4) Środki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)  wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)  podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)  wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)  zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 5) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 82,77 265 506 293 17,23 55 286 680
2 83,79 117 924 474 16,21 22 810 202
3 85,00 125 657 715 15,00 22 174 891
4 85,00 66 520 582 15,00 11 738 926
5 85,00 258 773 407 15,00 45 665 895
6 85,00 47 550 191 15,00 8 391 210
7 85,00 85 590 344 15,00 15 104 178
8 95,14 28 530 115 4,86 1 456 655
ogółem na RPO 84,51 996 053 121 15,49 182 628 637

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 301), która weszła w życie z mocą od dnia 29 listopada 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 227 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 81, poz. 1019), która weszła wżyciez dniem 10 grudnia 2009 r.

4)   Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.