UCHWAŁA Nr 94 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5084 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Zachodniopomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO016, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010) 3090 z dnia 12 maja 2010 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 862 807 404 euro, w tym 12 800 733 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 14 569 372 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 3 905 929 117,91 zł, w tym 57 948 918,29 zł i 65 955 547,04 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9479 z dnia 21 grudnia 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Gospodarka — Innowacje — Technologie;

2)   Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej;

3)   Rozwój społeczeństwa informacyjnego;

4)   Infrastruktura ochrony środowiska;

5)   Turystyka, kultura i rewitalizacja;

6)   Rozwój funkcji metropolitalnych;

7)   Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia;

8)   Pomoc techniczna.

§ 2.1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE, Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 63 820 641 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 286 618 498,73 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 3) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 250 753 899 15,00 44 250 689
2 83,07 225 159 580 16,93 45 888 428
3 85,00 42 000 000 15,00 7 411 765
4 85,30 61 280 000 14,70 10 556 942
5 85,00 74 935 655 15,00 13 223 940
6 85,00 116 780 745 15,00 20 608 367
7 85,00 58 480 000 15,00 10 320 000
8 100,00 33 417 525 0,00 0
ogółem na RPO 85,00 862 807 404 15,00 152 260 131

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 59 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

(M.P. poz. 315), która weszła w życie z mocą od dnia 23 grudnia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.