UCHWAŁA Nr 93 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5085 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Podlaskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO014, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 672 542 971 euro, w tym 27 570 809 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 764 279 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 3 044 602 029,72 zł, w tym 124 813 052,34 zł i 39 675 891,03 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie;

2)   Rozwój infrastruktury transportowej;

3)   Rozwój turystyki i kultury;

4)   Społeczeństwo informacyjne;

5)   Rozwój infrastruktury ochrony środowiska;

6)   Rozwój infrastruktury społecznej;

7)   Pomoc techniczna.

§ 2. 1. 3) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 75 264 660 euro, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi 340 723 115,82 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nrK(2011) 9377zdnia21 grudnia2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 4) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1 92,16 156 965 734 7,84 13 352 632
2 79,26 203 586 523 20,74 53 287 126
3 82,13 109 293 261 17,87 23 777 828
4 85,00 50 896 631 15,00 8 981 758
5 85,00 75 455 876 15,00 13 315 743
6 86,80 50 896 631 13,20 7 739 928
7 100,00 25 448 315 0,00 0
ogółem na RPO 84,81 672 542 971 15,19 120 455 015

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 309), która weszła w życie z mocą od dnia 23 grudnia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 360), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2013 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.