UCHWAŁA Nr 91 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4208 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Śląskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO019, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010) 5503 z dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9027 z dnia 2 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nr K(2011) 9027”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 747 104 507 euro, w tym 9 846 717 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 24 277 487 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9027, wynosi odpowiednio 7 909 142 103,19 zł, w tym 44 576 087,86 zł i 109 904 183,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9027.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość;

2)   Społeczeństwo informacyjne;

3)   Turystyka;

4)   Kultura;

5)   Środowisko;

6)   Zrównoważony rozwój miast;

7)   Transport;

8)   Infrastruktura edukacyjna;

9)   Zdrowie i rekreacja;

10)  Pomoc techniczna.

3. 3) W ramach kwoty 1 747 104 507 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 7 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 8 757 251 euro, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9027, wynosi 39 644 075,28 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju

Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czecho-wice-Dziedzice, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki

EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Bieruń
7 85 3 783 733 - -
Gmina Czechowice-Dziedzice
7 85 4 973 518 - -
ogółem 85 8 757 251 - -

4. 4) Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 2. 1. 5) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 57 140 844 euro, w tym 1 545 397 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9027, wynosi odpowiednio 258 676 600,79 zł, w tym 6 996 012,22 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9027.

2. W ramach kwoty 57 140 844 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 1 545 397 euro, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9027, wynosi 6 996 012,22 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR (w euro) Poziom

wkładu krajowego (%)

Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Bieruń
7 - - 15 667 718
Gmina Czechowice-Dziedzice
7 - - 15 877 679
ogółem - - 15 1 545 397

3. 6) Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.

5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 3. Na realizację projektu „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód — odcinek Zabrze — Gliwice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przeznacza się środki budżetu państwa, pochodzące z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Umowy Finansowej nr 24.128, zawartej w dniu 18 października 2007 r., zwanej dalej „Umową”, w wysokości 160 000 000 euro, według kursu z dnia wypłaty środków finansowych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

§ 4. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 5.1. Warunkiem przekazania środków, o których mowa w § 3, jest:

1)   uwzględnienie stosownych postanowień w treści Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 r.;

2)   zawarcie porozumienia regulującego szczegółowe zasady i harmonogram przekazywania środków, o których mowa w § 3, a także zasady realizacji Umowy, w tym zasady sprawozdawczości technicznej oraz zasady odpowiedzialności za zapewnienie terminowej i prawidłowej jej realizacji, między:

a)   Rzecząpospolitą Polską reprezentowaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wspólnie z ministrem właściwym do spraw transportu,

b)   samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego,

c)   koordynatorem projektu — Drogowa Trasa Średnicowa S.A.,

d)   prezydentami miast Gliwice i Zabrze.

2. Za nadzór i zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji Umowy są odpowiedzialni ministrowie wskazani w ust. 1 pkt 2 lit. a.

§ 6. 7) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 4 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 296 238 553 15,00 52 277 392
2 85,00 150 000 000 15,00 26 470 588
3 85,00 110 420 000 15,00 19 485 882
4 85,00 53 274 150 15,00 9 401321
5 85,00 180 678 600 15,00 31 884 459
6 85,00 312 802 445 15,00 55 200 431
7 83,50 460 254 825 16,50 90 948 558
8 85,00 82 480 000 15,00 14 555 294
9 85,00 57 759 000 15,00 10 192 765
10 100,00 43 196 934 0,00 0
ogółem na RPO 84,91 1 747 104 507 15,09 310 416 690

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 311), która weszła w życie z mocą od dnia 5 grudnia 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 87 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 45, poz. 502), która weszła w życie z dniem 27 maja 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 73 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 358), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2013 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.