UCHWAŁA Nr 90 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5072 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Mazowieckiego w Polsce, CCI 2007PL161PO011, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9872 z dnia 21 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nr K(2011) 9872”, oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 3845 final z dnia 16 czerwca 2014 r. przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 868 602 800 euro, w tym 18 708 763 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 18 397 339 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 8 459 164 875,60 zł, w tym 84 694 570,10 zł i 83 284 753,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu;

2)   Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza;

3)   Regionalny system transportowy;

4)   Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;

5)   Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu;

6)   Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji;

7)   Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego;

8)   Pomoc techniczna.

3. W ramach kwoty 1 868 602 800 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 1 668 716 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 7 554 277,33 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Słubice
3 85 1 668 716 - -

4. 4) Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej, dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 2. 1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 113 253 547 euro, w tym 294 480 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 512 698 807,27 zł, w tym 1 333 110,96 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872.

2. W ramach kwoty 113 253 547 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 294 480 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 1 333 110,96 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego^ projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Słubice
3 - - 15 294 480

3. 6) Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.

5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 440 053 384 15,00 77 656 480
2 85,00 205 127 627 15,00 36 198 993
3 85,00 548 279 887 15,00 96 779 025
4 84,00 215 911 358 16,00 42 519 283
5 85,00 89 743 340 15,00 15 837 060
6 84,00 140 182 726 16,00 26 502 834
7 85,00 169 834 703 15,00 29 088 477
8 92,00 59 469 775 8,00 5 171 285
ogółem na RPO 85,00 1 868 602 800 15,00 329 753 437

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 50 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 306), która weszła w życie z mocą od dnia 22 grudnia 2011 r.

Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 80 Rady Mnistrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 45, poz. 495), która weszła w życie z dniem 27 maja 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.