UCHWAŁA Nr 89 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4206 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Małopolska w Polsce, CCI 2007PL161PO010, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9375 z dnia

21 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nrK(2011) 9375”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 355 863 222 euro, w tym 39 386 870 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 26 201 950 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi odpowiednio 6 137 992 805,99 zł, w tym 178 304 360,49 zł i 118 616 227,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy;

2)   Gospodarka regionalnej szansy;

3)   Turystyka i przemysł kulturowy;

4)   Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego;

5)   Krakowski Obszar Metropolitalny;

6)   Spójność wewnątrzregionalna;

7)   Infrastruktura ochrony środowiska;

8)   Współpraca międzyregionalna;

9)   Pomoc techniczna.

3. 3) W ramach kwoty 1 355 863 222 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 6 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 14 511 586 euro, co na dzień

22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9375, wynosi 65 693 949,82 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Lanckorona
6 85 150 063 - -
Gmina Limanowa
6 85 34 300 - -
Gmina Szczucin
6 85 6 796 743 - -
Gmina Szczurowa
6 85 5 744 730 - -
Gmina Wietrzychowice
6 85 1 785 750 - -
Ogółem 85 14 511 586 - -

4. 4) Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów lub umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 2. 1. 5) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 92 269 185 euro, w tym 2 560 868 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi odpowiednio 417 702 600,50 zł, w tym 11 593 049,44 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375.

2. W ramach kwoty 92 269 185 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 2 560 868 euro, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9375, wynosi 11 593 049,44 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9375. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Lanckorona
6 - - 15 26 482
Gmina Limanowa
6 - - 15 6 053
Gmina Szczucin
6 - - 15 1 199 425
Gmina Szczurowa
6 - - 15 1 013 776
Gmina Wietrzychowice
6 - - 15 315 132
Ogółem - - 15 2 560 868

3. 6) Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice. Poziom wkładu krajowego ustalony dla danej osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.

5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do podpisania preumów lub umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 7) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 82,56 162 841 230 17,44 34 400 446
2 85,00 163 708 698 15,00 28 889 770
3 85,00 101 004 036 15,00 17 824 242
4 85,00 418 336 457 15,00 73 824 081
5 85,00 175 397 053 15,00 30 952 421
6 85,00 175 183 804 15,00 30 914 789
7 85,00 98 003 516 15,00 17 294 738
8 85,00 10 000 399 15,00 1 764 777
9 93,79 51 388 029 6,21 3 404 717
ogółem na RPO 85,00 1 355 863 222 15,00 239 269 981

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 305), która weszła w życie z mocą od dnia 22 grudnia 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 85 Rady Mnistrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 45, poz. 500), która weszła w życie z dniem 27 maja 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.