UCHWAŁA Nr 87 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 1)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 2) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 3) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4209 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Pomorskie w Polsce, CCI 2007PL161PO015, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010) 6061 z dnia 3 września 2010 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8615 z dnia 28 listopada 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 938 379 686 euro, w tym 45 294 900 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 019 024 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 7 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nrK(2011) 8615 z dnia 28 listopada 2011 r., wynosi odpowiednio 4 248 044 838,52 zł, w tym 205 050 012,30 zł i 36 302 121,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8615 z dnia 28 listopada 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Rozwój i innowacje w MŚP;

2)   Społeczeństwo wiedzy;

3)   Funkcje miejskie i metropolitalne;

4)   Regionalny system transportowy;

5)   Środowisko i energetyka przyjazna środowisku;

6)   Turystyka i dziedzictwo kulturowe;

7)   Ochrona zdrowia i system ratownictwa;

8)   Lokalna infrastruktura podstawowa;

9)   Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie;

10)  Pomoc techniczna.

§ 2.1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE, Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 34 348 961 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 154 261 183,85 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.

§ 4. 4) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 60,00 179 195 202 40,00 119 463 468
2 75,00 51 524 282 25,00 17 174 761
3 70,05 163 295 176 29,95 69 831321
4 75,00 222 224 998 25,00 74 074 999
5 75,00 56 620 300 25,00 18 873 433
6 75,00 44 253 288 25,00 14 751 096
7 75,00 35 402 630 25,00 11 800 877
8 85,00 123 909 207 15,00 21 866 331
9 85,00 35 402 630 15,00 6 247 523
10 100,00 26 551 973 0,00 0
ogółem na RPO 72,60 938 379 686 27,40 354 083 809

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 54 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 310), która weszła w życie z mocą od dnia 7 grudnia 2011 r.

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.