UCHWAŁA Nr 86 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4558 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla Województwa Opolskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO012, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9364 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nr K(2011) 9364”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 491 446 973 euro, w tym 54 156 945 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 10 145 215 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi odpowiednio 2 224 780 446,77 zł, w tym 245 168 490,02 zł i 45 927 388,31 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu;

2)   Społeczeństwo informacyjne;

3)   Transport;

4)   Ochrona środowiska;

5)   Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe;

6)   Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych;

7)   Pomoc techniczna.

3. 3) W ramach kwoty 491 446 973 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 6 275 125 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi 28 407 490,88 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Cisek
3 85 6 275 125 - -

4. 4) Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu, o którym mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, umieszczonych na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 2. 1. 5) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 28 930 289 euro, w tym 1 107 375 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co nadzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9364, wynosi odpowiednio 130 967 418,30 zł, w tym 5 013 086,63 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011) 9364.

2. W ramach kwoty 28 930 289 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 1 107 375 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi 5 013 086,63 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Cisek
3 - - 15 1 107 375

3. 6) Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tego projektu.

5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu, z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 7) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 182 343 581 15,00 32 178 279
2 85,00 29 784 347 15,00 5 256 062
3 85,00 137 904 154 15,00 24 336 028
4 81,69 49 214 481 18,31 11 034 499
5 85,00 44 714 481 15,00 7 890 791
6 85,00 34 171 585 15,00 6 030 280
7 100,00 13 314 344 0,00 0
ogółem na RPO 85,00 491 446 973 15,00 86 725 939

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 307), która weszła w życie z mocą od dnia 14 grudnia 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 86 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 45, poz. 501), która weszła w życie z dniem 27 maja 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 359), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2013 r.

6)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.