UCHWAŁA Nr 85 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4207 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Dolnośląskie w Polsce, CCI 2007PL161PO005, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9362 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nr K(2011) 9362”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 240 184 092 euro, w tym 15 754 748 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 11 284 465 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9362, wynosi odpowiednio 5 614 313 384,48 zł, w tym 71 321 744,20 zł i 51 084 773,06 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9362.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”);

2)   Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo informacyjne”);

3)   Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”);

4)   Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”);

5)   Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”);

6)   Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”);

7)   Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”);

8)   Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”);

9)   Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”);

10)  Pomoc techniczna.

3. 3) W ramach kwoty 1 240 184 092 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 9 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 292 923 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9362, wynosi 1 326 062,42 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano noty-

fikację decyzji nr K(2011) 9362. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Bogatynia
9 85 292 923 - -

4. 4) Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu, o którym mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, umieszczonych na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 2. 1. 5) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 39 712 920 euro, w tym 51 692 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9362, wynosi odpowiednio 179 780 388,84 zł, w tym 234 009,68 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011) 9362.

2. W ramach kwoty 39 712 920 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 51 692 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9362, wynosi 234 009,68 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9362. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Bogatynia
9 - - 15 51 692

Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.

4. 6) Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tego projektu.

5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Bogatynia, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 7) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1 67,20 297 842 736 32,80 145 375 621
2 85,00 97 051 591 15,00 17 126 751
3 85,00 273 196 914 15,00 48 211 220
4 85,00 128 759 928 15,00 22 722 340
5 75,75 36 394 347 24,25 11 650 995
6 80,34 108 479 487 19,66 26 546 013
7 82,47 99 050 316 17,53 21 054 347
8 82,80 52 722 970 17,20 10 952 114
9 80,55 107 160 013 19,45 25 875 384
10 85,00 39 525 790 15,00 6 975 139
ogółem na RPO 78,66 1 240 184 092 21,34 336 489 924

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 300), która weszła w życie z mocą od dnia 14 grudnia 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 45, poz. 499), która weszła w życie z dniem 27 maja 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.