UCHWAŁA Nr 84 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4580 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Łódzkie w Polsce, CCI 2007PL161PO009, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9874 z dnia 21 grudnia 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 046 023 918 euro, w tym 30 524 824 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 9 118 184 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9874 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 4 735 350 276,79 zł, w tym 138 185 878,25 zł i 41 278 018,97 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9874 z dnia 21 grudnia 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)  Infrastruktura transportowa;

2)  Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka;

3)  Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość;

4)  Społeczeństwo informacyjne;

5)  Infrastruktura społeczna;

6)  Odnowa obszarów miejskich;

7)  Pomoc techniczna.

§ 2.1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 74 564 674 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 334 869 950,93 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.

1a. 3) Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 6 797 077,71 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonych do RPO projektów: „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach” w kwocie 1 475 079,54 zł, „Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach” w kwocie 100 648,17 zł oraz „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”” w kwocie 5 221 350,00 zł.

2. 4) Środki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)  wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)  podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)  wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)  zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 5) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR

(%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 258 376 238 15,00 45 595 807
2 85,00 171 084 755 15,00 30 191 427
3 65,00 286 860 351 35,00 154 463 265
4 85,00 78 107 347 15,00 13 783 650
5 85,00 120 765 709 15,00 21 311 596
6 85,00 100 638 091 15,00 17 759 663
7 85,00 30 191 427 15,00 5 327 899
ogółem na RPO 78,39 1 046 023 918 21,61 288 433 307

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 304), która weszła w życie z mocą od dnia 22 grudnia 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 241 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 81, poz. 1021), która weszła w życie z dniem 29 grudnia 2009 r.

4)   Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.