UCHWAŁA Nr 83 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 6888 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Świętokrzyskie w Polsce, CCI 2007PL161PO018, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9871 z dnia 22 grudnia 2011 r., zwaną dalej „decyzją nr K(2011) 9871”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 769 528 014 euro, w tym 33 478 839 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 10 241 909 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi odpowiednio 3 483 653 319,38 zł, w tym 151 558 704,15 zł i 46 365 122,04 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011) 9871.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1)   Rozwój przedsiębiorczości;

2)   Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;

3)   Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu;

4)   Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej;

5)   Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport;

6)   Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast;

7)   Pomoc techniczna.

3. 3) W ramach kwoty 769 528 014 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 3 665 826 euro, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi 16 595 194,30 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Sandomierz
3 85 3 665 826 - -

4. 4) Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu, o którym mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, umieszczonego na liście rezerwowej. W przypadku braku projektu na liście rezerwowej oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 2. 1. 5) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 29 437 125 euro, w tym 646 910 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi odpowiednio 133 261 864,88 zł, w tym 2 928 561,57 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871.

1a. 6) Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 3 107 766,92 zł. Środki te stanowią wkład w wysokości 15% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach wprowadzonych do RPO projektów: „Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie” w kwocie 1 241 998,50 zł oraz „Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach” w kwocie 1 865 768,42 zł.

2. 7) W ramach kwoty 29 437 125 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 646 910 euro, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9871, wynosi 2 928 561,57 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9871. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

Gmina Sandomierz
3 - - 15 646 910

3. 8) Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tego projektu.

5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie świętokrzyskim, na terenie Gminy Sandomierz, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1)   wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)   wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4)   zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4. 9) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:


Oś priorytetowa Poziom

dofinansowania

EFRR (%)

Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu

krajowego

(w euro)

1

2

3

4

5

1 85,00 130 645 308 15,00 23 055 056
2 85,00 121 139 490 15,00 21 377 559
3 85,00 202 507 140 15,00 35 736 555
4 82,55 110 068 114 17,45 23 266 293
5 85,00 108 871 090 15,00 19 212 545
6 85,00 74 522 654 15,00 13 151 057
7 100,00 21 774 218 0,00 0
ogółem na RPO 85,00 769 528 014 15,00 135 799 065

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 56 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (M.P. poz. 312), która weszła w życie z mocą od dnia 23 grudnia 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 83 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 45, poz. 498), która weszła w życie z dniem 27 maja 2011 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6)    Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 226 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 81, poz. 1018), która weszła w życie z dniem 10 grudnia 2009 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

8)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały wymienionej jako pierwsza w odnośniku 3.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.