UCHWAŁA Nr 242/2008 RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa

W związku z realizacją przez Rzeczpospolitą Polską postanowień niżej wymienionych międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie:

— Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r.,

— Aktu kończącego rokowania o stanach osobowych konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie, podpisanego w Helsinkach dnia 10 lipca 1992 r.,

— Traktatu o Otwartych Przestworzach, podpisanego w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r.,

— Dokumentu Wiedeńskiego 1999, z negocjacji w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, przyjętego w Stambule dnia 16 listopada 1999 r.,

— Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania, podpisanej w dniu 4 lutego 2004 r.,

— Zbioru dodatkowych środków budowy zaufania i bezpieczeństwa będących uzupełnieniem Dokumentu Wiedeńskiego 1999, przyjętym przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Białorusi w dniu 20 lipca 2004 r.,

— Globalnej Wymiany Informacji Wojskowej, przyjętej w Budapeszcie dnia 28 listopada 1994 r.,

— Kodeksu Postępowania w Polityczno-Militarnych Aspektach Bezpieczeństwa, przyjętego w Budapeszcie dnia 3 grudnia 1994 r.,

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ministrowie oraz centralne i terenowe organy administracji rządowej są odpowiedzialni za realizację przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa — w następującym zakresie:

1) minister właściwy do spraw zagranicznych w szczególności:

a) przygotowuje, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, propozycje stanowiska Rządu w sprawach kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz militarnych aspektów zaufania i bezpieczeństwa,

b) koordynuje, we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, udział w międzynarodowych negocjacjach, rozmowach, konferencjach i spotkaniach poświęconych sprawom wymienionym w lit. a,

c) koordynuje, we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, realizację przez Rzeczpospolitą Polską przyjętych zobowiązań,

d) utrzymuje kontakty z innymi państwami w sprawach związanych z wykonywaniem zobowiązań, w tym przekazywanie i przyjmowanie notyfikacji oraz innych informacji,

e) udziela, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, wyjaśnień co do treści oraz wykładni porozumień,

f) dotrzymuje przewidzianych w porozumieniach terminów przekazywania informacji, notyfikowania zamiarów przeprowadzenia działań weryfikacyjnych i udzielania odpowiedzi na zgłoszone zamiary,

g) udostępnia i rozpowszechnia teksty porozumień w języku polskim;

2) Minister Obrony Narodowej w szczególności:

a) uwzględnia w planowaniu i w działalności wojskowej ograniczenia wynikające z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań oraz przygotowuje, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, propozycje stanowiska Rządu w tych sprawach,

b) przekazuje do zniszczenia lub redukcji w inny sposób uzbrojenie i sprzęt wojskowy przekraczający ustalone dla Rzeczypospolitej Polskiej limity,

c) koordynuje całokształt czynności związanych z przygotowaniem informacji przekazywanych innym państwom, w tym w szczególności prowadzenie ewidencji sprzętu i uzbrojenia konwencjonalnego wycofanego ze stanu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzętu i uzbrojenia konwencjonalnego planowanego do wprowadzenia na wyposażenie sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a znajdującego się już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 1 stycznia każdego roku oraz ewidencji konwencjonalnego sprzętu i uzbrojenia, w tym bieżących zmian w ich ilościach, znajdującego się w podległych Ministrowi Obrony Narodowej jednostkach,

d) zapewnia zdolność instytucji i jednostek wojskowych do przyjmowania działań weryfikacyjnych innych państw w ramach czasowych, określonych przez stosowne porozumienia,

e) powołuje i nadzoruje działalność komórki (jednostki) organizacyjnej finansowanej z budżetu resortu oraz utrzymuje jej stan etatowy na poziomie umożliwiającym właściwą realizację działań weryfikacyjnych za granicą oraz organizację towarzyszenia w Rzeczypospolitej Polskiej zespołom (grupom) prowadzącym inspekcje, obserwacje, wizyty i inne przedsięwzięcia określone w międzynarodowych porozumieniach rozbrojeniowych,

f) udziela zezwoleń na przelot obcych statków powietrznych, innych niż cywilne, nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzoną działalnością weryfikacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju, do którego dotarcie drogą lotniczą wymaga korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej,

g) zapewnia miejsce postoju, ochronę, obsługę i paliwo dla środków transportowych państwa prowadzącego działalność weryfikacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz samolotów obserwacyjnych wykonujących zadania w systemie Otwartych Przestworzy,

h) zapewnia bezpieczeństwo, zakwaterowanie, wyżywienie, pomieszczenia do pracy, środki transportu, niezbędną opiekę medyczną oraz dostęp do jawnej sieci łączności Ministerstwa Obrony Narodowej — zespołom innych państw prowadzących działania weryfikacyjne oraz załogom ich środków transportowych, a także towarzyszącym im polskim zespołom;

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych w szczególności:

a) przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej stosowne dane o podległych mu lub nadzorowanych przez niego organach i jednostkach organizacyjnych, objętych wymogiem składania informacji,

b) zapewnia dostęp do jednostek i obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w przypadku przeprowadzania w nich inspekcji,

c) zapewnia, w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej, przeprowadzenie kontroli granicznej zespołów inspekcyjnych i załóg środków transportowych, prowadzących działania weryfikacyjne, w tym również wydanie wiz członkom zespołów inspekcyjnych, według zasad przyjętych dla personelu dyplomatycznego;

4) minister właściwy do spraw transportu w szczególności odstępuje od pobierania opłat nawigacyjnych i lotniskowych zagranicznych samolotów wykonujących zadania w systemie Otwartych Przestworzy;

5) minister właściwy do spraw łączności w szczególności:

a) zapewnia techniczną sprawność polskiego odcinka sieci komputerowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,

b) we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych zapewnia łączność zespołom inspekcyjnym i towarzyszącym oraz załogom samolotów obserwacyjnych;

6) minister właściwy do spraw finansów publicznych w szczególności zapewnia odprawę celną zespołów polskich i zagranicznych prowadzących działania weryfikacyjne według zasad przyjętych dla personelu dyplomatycznego;

7) minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej zapewni niezbędną pomoc medyczną członkom zespołów inspekcyjnych oraz załogom ich środków transportowych w czasie ich pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

8) wojewodowie właściwi terytorialnie zapewnią w przejściach granicznych wyznaczonych jako tzw. punkty wejścia/wyjścia dla zagranicznych zespołów inspekcyjnych odpowiednie pomieszczenia do dokonania z polskimi zespołami towarzyszącymi wstępnych uzgodnień dotyczących inspekcji.

2. Właściwi ministrowie, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zapewnią dostęp do podległych im obiektów i obszarów w przypadku prowadzenia w nich inspekcji.

§ 2. Traci moc uchwała nr 32/96 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.