UCHWAŁA Nr 215 RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm. 1) ) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Projekty założeń projektów ustaw oraz projekty aktów normatywnych oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

2. Projekty i dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępniają:

1) organ wnioskujący,

2) sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności, w zakresie wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności projektów aktów normatywnych i założeń projektów ustaw,

3) sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów, w zakresie wniesionych do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów projektów aktów normatywnych i założeń projektów ustaw,

4) sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich, w zakresie wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich projektów aktów normatywnych i założeń projektów ustaw,

5) Prezes Rządowego Centrum Legislacji, w zakresie skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą projektów aktów normatywnych,

6) sekretarz Rady Ministrów, w zakresie:

a) wniesionych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektów aktów normatywnych i założeń projektów ustaw,

b) skierowanych do Sejmu projektów ustaw,

c) skierowanych do podpisu Prezesa Rady Ministrów projektów rozporządzeń.”.

§ 2. Przepis § 11a uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do:

1) projektów ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów, projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projektów założeń projektów ustaw kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lutego 2011 r.;

2) projektów rozporządzeń ministrów kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lipca 2011 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.


1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 47.