UCHWAŁA Nr 178 RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 38 Rady Ministrów z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r. (M. P. Nr 19, poz. 230) w załączniku część A i B otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.