UCHWAŁA
Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
podjęta dnia 30 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr 90

RESOLUTION NO 90

Zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji

Amendment to the Agreement Establishing the Bank in order to admit Mongolia as country of operations

Przekład
Rada Gubernatorów The Board of Governors
po rozważeniu oraz zgodnie z Raportem Rady Dyrektorów dotyczącym propozycji zmiany Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji (lub kraju odbiorcy) kwalifikującego się do otrzymywania finansowania z Banku Having considered and being in agreement with the Report of the Board of Directors on the proposal to amend the Agreement Establishing the Bank in order to admit Mongolia as a country of operations (or recipient country) eligible to receive financing from the Bank,
POSTANAWIA, ŻE: RESOLVES THAT:

artykuł 1 Umowy o utworzeniu Banku ulega zmianom poprzez dodanie dwóch zdań o następującej treści: „Cel Banku może być również realizowany w Mongolii, na takich samych warunkach. Stosownie do tego, wszelkie pojawiające się w tekście Umowy i załączników odwołania do „krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, „krajów z Europy Środkowej i Wschodniej”, „kraju odbiorcy (lub krajów)” lub „kraju odbiorcy będącego członkiem Banku (lub krajów)” będą się odnosić także do Mongolii.”,

Article 1 of the Agreement Establishing the Bank be amended to include another two sentences which read as follows: ”The purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia subject to the same conditions. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to ”Central and Eastern European countries”, ”countries from central and Eastern Europe”, ”recipient country (or countries)” or ”recipient member country (or countries)” shall refer to Mongolia as well.”

JAK RÓWNIEŻ POSTANAWIA, ŻE: AND FURTHER RESOLVES THAT:
wspomniana zmiana wchodzi w życie w trzy miesiące po dacie oficjalnego zawiadomienia przez Bank, potwierdzającego, że każdy członek: (a) wykonał i złożył w Banku dokument stwierdzający, że przyjął wspomnianą zmianę zgodnie ze swoim prawem i (b) dostarczył dowód, w formie i treści zadowalającej Bank, że zmiana została przyjęta, oraz dokument potwierdzający przyjęcie zmiany został sporządzony i złożony zgodnie z prawem danego kraju członkowskiego. The said amendment enter into force three months after the date of the Bank's formal communication confirming that each member has (a) executed and deposited with the Bank an instrument stating that it has accepted the said amendment in accordance with its law and (b) furnished evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, that the amendment has been accepted and the instrument of acceptance executed and deposited in accordance with the law of that member.
(Przyjęto dnia 30 stycznia 2004 r.) (Adopted 30 January 2004)