UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 w związku z art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Pieczęcią okręgowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. 1. W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie:

1) właściwej dla okręgu wyborczego nr 12 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „I”;

2) właściwej dla okręgu wyborczego nr 13 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „II”.

2. W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie:

1) właściwej dla okręgu wyborczego nr 19 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „I”;

2) właściwej dla okręgu wyborczego nr 20 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „II”.

§ 3. Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.