UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 6 czerwca 2008 r. funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu, w związku z osiągnięciem wieku 70 lat przez pełniącego tę funkcję sędziego Pawła Waysa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.