UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich:

1) drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczeń wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów;

2) składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie i trwale połączonych lub zbroszuro-wanych kart formatu A4;

3) każda zadrukowana karta, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a w prawej — „str. ... (numer danej strony) do … (liczba stron)”;

4) pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ........................ .”;

5) na jednej karcie może być umieszczona tylko jedna lista kandydatów na posłów;

6) każda lista opatrzona jest oznaczeniem „Lista nr .............. ” oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę; na liście po oznaczeniu „Kandydaci na posłów” umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię — imiona każdego kandydata;

7) nazwiska kandydatów z tej samej listy kandydatów na posłów mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów;

8) na każdej karcie, w jej dolnej części, zamieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej; miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.

2. Wzór karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich drukowana jest jednostronnie na papierze w kolorze żółtym lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczenia wszystkich kandydatów na senatora w danym okręgu wyborczym.

2. Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych lub zbroszuro-wanych kart formatu A4;

2) jest jedną kartą formatu A4 zadrukowaną jednostronnie.

3. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 1:

1) nazwiska kandydatów na senatora umieszcza się w jednej kolumnie;

2) na jednej karcie umieszcza się nazwiska nie więcej niż 14 kandydatów;

3) każda zadrukowana karta, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a w prawej

— oznaczeniem „str. ... (numer danej strony) do … (liczba stron);„

4) pośrodku każdej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ………….. Kandydaci na senatora”;

5) numeracja przy nazwiskach kandydatów na każdej kolejnej karcie jest kontynuacją numeracji z karty poprzedniej;

6) nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej; przed nazwiskiem i imieniem

— imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa i kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczone są wyrazy: „zgłoszony przez” oraz nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata; druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla oznaczeń wszystkich nazw komitetów i skrótów nazw;

7) na każdej karcie, w jej dolnej części, zamieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej; miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.

4. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, przepisy ust. 3 pkt 1–4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano jednego kandydata na senatora:

1) w górnej lewej części opatrzona jest ona oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej;

2) pośrodku, w górnej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ........................ Kandydat na senatora”;

3) z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się wyraz „TAK” i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a niżej wyraz „NIE” i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a następnie nazwisko i imię — imiona kandydata, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczone są wyrazy: „zgłoszony przez” oraz nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata; druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką;

4) przepis ust. 3 pkt 7 stosuje się odpowiednio.

6. Wzór karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich:

1) składającej się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych lub zbro-szurowanych kart określa załącznik nr 3 do uchwały;

2) będącej jedną kartą w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 4 do uchwały;

3) w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. (poz. 804)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.