UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 157 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania na listy okręgowe kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list okręgowych w danym okręgu wyborczym.

2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A–2 lub B–3, w zależności od liczby zarejestrowanych list okręgowych.

3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ........” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku w górnej części jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu ............ .Listy kandydatów na posłów”.

4. Listy kandydatów na posłów umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą, przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole. Listy umieszcza się w kolumnach w kolejności numerów list, licząc od strony lewej do prawej.

4a. Każda lista opatrzona jest oznaczeniem „Lista nr ........” oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię — imiona każdego kandydata.

5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, w brzmieniu ustalonym we wzorze karty do głosowania, oraz po prawej stronie w dolnej części drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.

6. Wzór karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 194)

WZÓR

(PDF)