UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2007—2012

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Dorotę Jadwigę Tyrałę na Komisarza Wyborczego w Warszawie.

§ 2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2007—2012 i pełni funkcję od dnia 7 maja 2007 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.