UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 7 lutego 2011 r. funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie, w związku z upływem kadencji sędziego Edwarda Zygmunta Przesłańskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.