UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 171 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się:

1)   Annę Danutę Pałkiewicz — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,

2)   Izabelę Kaźmierczak — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

§ 2. Powołuje się:

1)   Agnieszkę Gieral-Siwielec — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,

2)   Julię Kuciel — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.