UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.Warunki techniczne głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.