UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 157 ust. 4 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 29, poz. 495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart lub jest jedną kartą zadrukowaną jednostronnie.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zbroszurowaną kartę do głosowania sporządza się w formacie A-5 lub A-4 albo w formacie B-5 lub B-4, zależnie od liczby zarejestrowanych list okręgowych i liczby kandydatów, w sposób określony w ust. 3—1.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a—7c w brzmieniu:

„7a. Kartę do głosowania, będącą jedną kartą, sporządza się w formacie A-2, B-2 lub B-3, zależnie od liczby zarejestrowanych list okręgowych i liczby kandydatów, w sposób określony w ust. 7b i 7c.

7b. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr.....” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku w górnej części jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu.....”.

7c. Listy kandydatów na posłów umieszcza się w kolejności ich numerów w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą, przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole. Ustępy 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wzór:

1) zbroszurowanej karty do głosowania w wyborach do Sejmu stanowią załączniki nr 1 i 2,

2) karty do głosowania w wyborach do Sejmu, będącej jedną kartą, stanowi załącznik nr 2a.”;

2) dodaje się załącznik nr 2a do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:

F. Rymarz

WZÓR

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.