UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 9 sierpnia 2013 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:

województwo dolnośląskie

1)   sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wacława Macińska

- Komisarz Wyborczy we Wrocławiu;

województwo lubuskie

2)   sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski

- Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze;

województwo małopolskie

3)   sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Teresa Anna Rak

- Komisarz Wyborczy w Krakowie;

województwo podlaskie

4)   sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Bogdan Ryszard Łaszkiewicz

- Komisarz Wyborczy w Białymstoku;

województwo pomorskie

5)   sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Irma Jadwiga Kul

- Komisarz Wyborczy w Gdańsku;

województwo śląskie

6)   sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbara Grażyna Suchowska

- Komisarz Wyborczy w Katowicach;

województwo świętokrzyskie

7)   sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Bożena Teresa Fabrycy

- Komisarz Wyborczy w Kielcach I;

województwo warmińsko-mazurskie

8)   sędzia Sądu Najwyższego Rafał Malarski

- Komisarz Wyborczy w Olsztynie;

województwo wielkopolskie

9)   sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski

- Komisarz Wyborczy w Poznaniu;

województwo zachodniopomorskie

10)  sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Jacek Krzysztof Szreder

- Komisarz Wyborczy w Szczecinie.

§ 2.1. Komisarze wyborczy, o których mowa w § 1 pkt 2–10, są powołani na kadencję w latach 2013-2018.

2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1 pkt 1, w związku z art. 166 § 4 Kodeksu wyborczego, jest powołany na okres do dnia 8 lutego 2017 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.