UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Obwodowe komisje wyborcze przekażą Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, będą przekazane według stanu na godzinę 12.00 i na godzinę 18.00.

§ 2. Tryb i zasady przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.