UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Technika elektroniczna w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego jest wykorzystywana w następującym zakresie:

1) przez pełnomocników rejonowych komisji wyborczych przy sprawdzaniu arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodach głosowania;

2) przez rejonowe komisje wyborcze:

a) przy sprawdzaniu arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodach głosowania,

b) przy ustalaniu wyników głosowania na obszarze ich właściwości terytorialnej,

c) do sumowania danych liczbowych, o których w mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, przekazywanych przez obwodowe komisje wyborcze w trybie i na zasadach określonych odrębnie;

3) przez okręgowe komisje wyborcze przy ustalaniu wyników głosowania w okręgu wyborczym;

4) przez Państwową Komisję Wyborczą przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów, z uwzględnieniem następujących czynności:

a) ustalenie wyników głosowania w skali kraju i stwierdzenie, które listy okręgowe komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów,

b) dokonanie podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze,

c) ustalenie liczby mandatów przypadających poszczególnym listom okręgowym komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty,

d) ustalenie, którzy kandydaci uzyskują mandaty;

5) do przekazywania danych z protokołów głosowania oraz danych, o których mowa w pkt 2 lit. c, za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych.

§ 2. Warunkiem korzystania przez pełnomocników rejonowych komisji wyborczych, rejonowe komisje wyborcze i okręgowe komisje wyborcze z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3. 1. System informatyczny wspomagający rejonowe i okręgowe komisje wyborcze przy ustalaniu wyników głosowania umożliwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych;

2) wprowadzenie i przechowywanie informacji o okręgowych listach kandydatów na posłów;

3) wprowadzenie i przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach;

4) ustalenie wyników głosowania na obszarach należących do właściwości terytorialnej poszczególnych rejonowych komisji wyborczych;

5) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach;

6) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania w rejonie;

7) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania w okręgu wyborczym;

8) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym.

2. W systemie informatycznym jest realizowana funkcja kontroli zgodności arytmetycznej wprowadzonych danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych oraz funkcja eliminacji błędów przy wprowadzaniu danych z tych protokołów, przez porównanie dwukrotnie wprowadzonych tych samych danych na dwóch różnych stanowiskach.

3. System informatyczny umożliwia Państwowej Komisji Wyborczej dostęp do wszystkich danych liczbowych wprowadzonych do systemu przez rejonowe i okręgowe komisje wyborcze.

4. Rejonowe i okręgowe komisje wyborcze korzystają z systemu informatycznego przy pomocy powołanych przez siebie pełnomocników do spraw obsługi informatycznej, podległych służbowo przewodniczącym komisji, które ich powołały. Pełnomocnicy do spraw obsługi informatycznej nadzorują pracę zespołów, w których skład wchodzą kierownicy operatorów i operatorzy. Zadania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej określa załącznik do uchwały.

§ 4. 1. Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

2. Obsługę systemu informatycznego rejonowych i okręgowych komisji wyborczych oraz techniczne warunki pracy pełnomocnikom do spraw obsługi informatycznej i zespołom operatorów zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektorów delegatur.

3. Szczegółowe zadania kierowników operatorów i operatorów ustala dyrektor delegatury po uzgodnieniu odpowiednio z rejonową lub okręgową komisją wyborczą.

§ 5. Przesyłanie z rejonowych komisji wyborczych do okręgowych komisji wyborczych i z okręgowych komisji wyborczych do Państwowej Komisji Wyborczej danych obejmujących wyniki głosowania odbywa się przy wykorzystaniu publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. (poz. 274)

ZADANIA PEŁNOMOCNIKÓW DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ REJONOWYCH I OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH