UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 września 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze, powołane dla przeprowadzenia w dniu 12 września 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych nr 26, nr 30 i nr 31, w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.