UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory:

1)   protokołu wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)   protokołu wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3)   protokołu wyników głosowania w okręgu na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. (poz. 144)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.