UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, z tym że w pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla:

1)   okręgu wyborczego nr 4 dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „I”;

2)   okręgu wyborczego nr 5 dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „II”.

3. Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.