UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 5, art. 111 ust. 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1) ), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm. 2) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) w części II pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oświadczenie(a), o którym(ch) mowa w art. 99 ust. 2b Ordynacji wyborczej, złożone przez..........................kandydata(ów) na radnego(ych)*),”,

b) dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) informację(e) o uprzednim złożeniu oświadczenia złożoną(e) przez ...................... kandydata(ów) na radnego(ych)*),”,

c) w części III po wyrazach „popierany przez*) .................”, dotyczących danych każdego zgłoszonego kandydata dodaje się wyrazy:

„który:

— złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 99 ust. 2b Ordynacji wyborczej*);

— złożył informację o uprzednim złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 99 ust. 2b Ordynacji wyborczej, w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia oświadczenia*);

— jest zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 99 ust. 2b Ordynacji wyborczej, ze względu na to, iż jest urodzony po 31 lipca 1972 r./jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim*).”,

d) skreśla się przypis oznaczony „***)”.

2) w załączniku nr 4 do uchwały:

a) w części II pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oświadczenie lub informacja, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1a ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,*'”,

b) skreśla się przypis oznaczony „**)”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.