UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2012-2017

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się sędziego Sądu Najwyższego Andrzeja Siuchnińskiego na Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.

§ 2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2012-2017 i pełni funkcję od dnia 5 grudnia 2012 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951.