UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 67, poz. 1760), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 677 i Nr 52, poz. 734 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 449) w § 3 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Dopuszcza się użycie papieru z jednostronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowanej.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.