UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do senatu rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji stosuje się odpowiednio przepisy uchwał Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określa odrębna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Ilekroć we wzorach druków i formularzy określonych przez Państwową Komisję Wyborczą użyto wyrazów „Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 1, należy użyć wyrazów „Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.