UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania okręgowej Komisji wyborczej w Katowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do senatu rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 262 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 73, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r. powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Katowicach w składzie:

1)  Michał Niedopytalski            — Komisarz Wyborczy w Katowicach, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, przewodniczący Komisji;

2)  Mieczysław Brzdąk             — sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach;

3)  Elżbieta Mruk                 — sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach;

4)  Elżbieta Grażyna Żabińska-Fras     — sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach;

5)  Grzegorz Piotr Jamróz            — sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie;

6)  Mariusz Wojciech Witkowski      — sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.