UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów: wyników głosowania w obwodzie, zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu oraz wyniku referendum

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów:

1) głosowania w obwodzie w referendum, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały;

2) głosowania w obwodzie w referendum, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały;

3) zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały;

4) zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały;

5) ustalenia wyniku referendum, w którym pod referendum poddano jedną sprawę – w brzmieniu załącznika nr 5 do uchwały;

6) ustalenia wyniku referendum, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę – w brzmieniu załącznika nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 418)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)